Dotace pro rok 2021/2022

Včelařským rokem 2021/2022 je období od 1. srpna 2021 do 31. července 2022.

Od 1.8. 2021 tedy můžete nakoupené zboží uplatnit v dotačním období 2021/2022. 

Do kdy je možné o včelařskou dotaci požádat?

Každý svaz si určí sám termín, do kterého je nutné dodat žádost, aby měl dostatek času na zpracování. U ČSV býval tento termín do 15. května příslušného roku. Bližší informace přidáme, jakmile budou dostupné. 

Kam mám poslat žádost o včelařskou dotaci?

Administraci včelařských dotací oproti období 2018/2019 už nezajišťuje pouze Český svaz včelařů.

Žadatelem, prostřednictvím kterého mohou včelaři získávat dotace, může být:

1) Zapsaný spolek působící v chovu včel nejméně 2 roky a sdružující nejméně 500 chovatelů včel 
2) Specializované vzdělávací zařízení (dotace na vzdělávací akce a včelařské kroužky)
3) Uznané chovatelské sdružení včely kraňské (dotace na obnovu včelstev)

Kdo může získat  včelařskou dotaci?

Každý chovatel včel (fyzická i právnická osoba), který je evidován u Českomoravské společnosti chovatelů nejméně dva kalendářní roky před podáním požadavku o dotaci. Dotace tedy nově není určena pro nově zaevidované chovatele. 

Na co mohu získat včelařskou dotaci?

Dotaci lze získat na tato opatření:

 • Technická pomoc
  • pořádání vzdělávacích akcí pro chovatele včel a vedení včelařských kroužků pro děti a mládež
  • pořízení nového technického vybavení pro chovatele včel
  • pořádání výstav, účast na výstavě a jiné kulturní akci a tvorba a vydání propagačních materiálů
 • Boj proti varroáze
  • úhrada nákladů na léčebné a preventivní prostředky
 • Racionalizace kočování včelstev – pořízení nového zařízení pro kočování se včelstvy
 • Úhrada nákladů na rozbory medu – fyzikálně chemické rozbory medu a rozbory na přítomnost Paenibacillus larvae
 • Obnova včelstev – určeno na šlechtitelské chovy včelích matek. Pouze pro chovatele, kteří na základě rozhodnutí ČSV získali osvědčení o šlechtitelském chovu uznaného šlechtitelského programu včely kraňské. 

Jak jsou poskytovány včelařské dotace?

Dotace jsou poskytovány buď na základě individuální žádosti (technická pomoc, racionalizace kočování, obnova včelstev) nebo bez individuální žádosti přímo výrobci, resp. poskytovateli služeb (pořádání vzdělávacích akcí, přístup k levnějším léčivům a léčebným prostředkům, rozbor medu). 

Jak má vypadat žádost o včelařskou dotaci?

Pro každé opatření je vydán samostatný formulář. Formulář bude dostupný zřejmě začátkem roku 2022.

Kdy se dozvím, jestli byla má žádost o dotaci úspěšná?

Státní zemědělský intervenční fond vydává rozhodnutí o dotaci žadateli (včelařskému sdružení) obvykle počátkem měsíce října, ČSV ho následně sdělí chovatelům. Odvolání proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů opět prostřednictvím žadatele. 

Pokud dotaci získám, kdy dostanu peníze?

Všechny dotace na včelařská opatření odesílá Fond bezhotovostně žadateli do 15. října. Žadatel pak dotace bezhotovostně rozesílá příjemcům.

Opatření technická pomoc  - pořízení nového zařízení

Dotace je určena na zařízení pro získávání a zpracování medu a dalších včelích produktů.

Požadavek se může skládat z více zařízení. Minimální pořizovací cena zařízení musí být 20 000 Kč. Celková výše uznané částky může být až 100 000 Kč. 

Dotace může být až 90%, pokud však bude v ČR převis poptávky, dojde k poměrnému krácení dotace podle vypočteného koeficientu.

Chovatel, který žádá o dotaci se zavazuje, že zařízení bude držet a provozovat nejméně po dobu 5 let od rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

 

Nově jsou dotace na pořízení nového zařízení rozděleny na dotace pro chovatele bez ohledu na počet chovaných včelstev a na dotace pro chovatele s chovem více než 150 včelstev (dotace na velkokapacitní zařízení, vyšší limity dotací).