POZOR - ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY

Od 1.8. lze nakupovat na dotace 2024 s příspěvkem 80%.

Platební metody
Zavřít
Lepidlo na opalitové značky
search
 • Lepidlo na opalitové značky

Lepidlo na opalitové značky

52,00 Kč
S DPH

Lepidlo na opalitové značky na bázi šelaku

 • Barevné značky na včelí matky se dají lepit na hruď matek osvědčeným šelakovým roztokem.
 • Šelak je jedinečná přírodní pryskyřice, je bez zápachu, zdravotně nezávadný, biologicky odbouratelný.
 • Roztok je v dobře uzavřené lahvičce trvanlivý.
 • Pokud by časem zhoustnul, dá se ředit lihem.
Počet
Skladem

Balení:2 ml

Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H226 Hořlavá kapalina a páry.
 • H315 Dráždí kůži.
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
 • Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • Zamezte vdechování par.
 • Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
 • Pokud přetrvávají příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla, při podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte lékařskou pomoc.

0576VC
3 ks

Mohlo by vás také zajímat

Komentáře (0)
Na tento produkt momentálně není přidána žádná recenze.